Informacje ogólne

Data utworzenia: 1991 rok
Powierzchnia: 30824,06 ha

Cele ochrony:

Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy:
ochrona i zachowanie wyraźnie wykształconego krajobrazu polodowcowego;
zachowanie naturalnych ekosystemów wodnych;
zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk;
zachowanie trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych wraz ze spontanicznymi procesami ich dynamiki;
zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych;
zachowanie terenów muraw łąkowych i zaroślowych;
utrzymanie walorów kulturowych.

Położenie fizycznogeograficzne: Kotlina Gorzowska, Pojezierze Poznańskie.

Położenie administracyjne: powiat międzychodzki, gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz i Sieraków; powiat szamotulski, gmina Pniewy

Inne formy ochrony przyrody:
rezerwaty przyrody: Buki nad Jeziorem Lutomskim, Bukowy Ostrów, Cegliniec, Czaple Wyspy i Mszar nad Jeziorem Mnich,
Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Jezioro Kubek, Jezioro Mnich, Ostoja Międzychodzko-Sierakowska i Sieraków,
użytek ekologiczny Jaskółcza Skarpa,
pomniki przyrody.

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała Nr XXXII/582/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (poznan.uw.gov.pl)

Uchwała nr XIII/258/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10166)