Informacje ogólne

  • Data utworzenia: 1997 r.
  • Powierzchnia: 12 682,7 ha
  • Cele ochrony: zachowanie jednego z największych w Europie siedlisk dębów szypułkowych porastających w tym rejonie dolinę Warty oraz unikatowej rzeźby terenu, na którą składają się liczne starorzecza występujące na terasie zalewowej i nadzalewowej.
  • Położenie fizycznogeograficzne: Kotlina Śremska, Poznański Przełom Warty, Równina Wrzesińska.
  • Położenie administracyjne: powiat poznański, gminy: Kórnik i Mosina; powiat śremski, gminy: Brodnica i Śrem.
  • Inne formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Goździk siny w Grzybnie i Krajkowo, obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rogalińska Dolina Warty, użytki ekologiczne: Bobrzysko, Jeziorko, Potop, Żowiniec, pomniki przyrody.
  • Obowiązujące akty prawne:

Uchwała Nr LI/979/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 6113)