Informacje ogólne

Data utworzenia: 1991 rok
Powierzchnia: 21 450 ha, w tym w województwie wielkopolskim 19 450 ha.

Cele ochrony:

zachowanie jednego z najciekawszych fragmentów rzeźby polodowcowej w Wielkopolsce, a także bogatych zespołów leśno-jeziorno-łąkowych oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Utrzymanie struktury przestrzennej terenu, ze szczególnym uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu rolniczego, a także ochrona wartości kulturowych i historycznych.

Położenie fizycznogeograficzne: Pojezierze Sławskie, Równina Kościańska, Pojezierze Krzywińskie, Wysoczyzna Leszczyńska.

Położenie administracyjne: województwo lubuskie, powiat wschowski, gmina Wschowa; województwo wielkopolskie, powiat wolsztyński, gmina Przemęt, powiat kościański, gmina Śmigiel, powiat leszczyński, gminy: Święciechowa, Włoszakowice i Wijewo.

Inne formy ochrony przyrody:
rezerwaty przyrody: Jezioro Trzebidzkie, Torfowisko nad Jeziorem Świętym i Wyspa Konwaliowa,
Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Obszary Natura 2000: obszary specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie i Wielki Łęg Obrzański, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Brenno i Ostoja Przemęcka, pomniki przyrody

Obowiązujące akty prawne:

Rozporządzenie Nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego z 1991 r. Nr 12 poz. 108)

Obwieszczenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Wojewody Leszcz. w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego z 1996 r. Nr 22, poz. 89)