Informacje ogólne

Data utworzenia: 1994 rok
Powierzchnia: 15 794,84 ha

Cele ochrony:

Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy:

  1. ochrona i zachowanie wyraźnie wykształconego krajobrazu polodowcowego;
  2. zachowanie naturalnych ekosystemów wodnych;
  3. zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk;
  4. zachowanie trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych wraz ze spontanicznymi procesami ich dynamiki;
  5. zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych;
  6. zachowanie terenów muraw łąkowych i zaroślowych;
  7. utrzymanie walorów kulturowych.

Położenie fizycznogeograficzne: Kotlina Śremska, Równina Rychwalska, Dolina Konińska, Równina Wrzesińska, Wysoczyzna Kaliska, Wał Żerkowski.

Położenie administracyjne: powiat jarociński, gmina Żerków; powiat średzki, gmina Nowe Miasto nad Wartą; powiat wrzesiński, gmina Miłosław.

Inne formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Czeszewski Las, Dębno nad Wartą i Dwunastak, Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska, Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Żerkowsko-Czeszewskie, użytek ekologiczny Pasieka, pomniki przyrody.

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała Nr XXXVII/730/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 poz. 5747)

Uchwała Nr XXIX/754/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 poz. 2941)