Informacje ogólne

  • Data utworzenia: 1992 rok
  • Powierzchnia: 17 323,21 ha
  • Cele ochrony: zachowanie unikatowego, historycznego krajobrazu rolniczego z siecią zadrzewień śródpolnych, ukształtowanego niemal 200 lat temu przez generała Dezyderego Chłapowskiego
  • Położenie fizycznogeograficzne: Nizina Kościańska, Pojezierze Krzywińskie
  • Położenie administracyjne: powiat kościański, gminy: Kościan, Czempiń i Krzywiń; powiat śremski, gmina Śrem
  • Inne formy ochrony przyrody: Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu, użytek ekologiczny Żabie oczka, pomniki przyrody
  • Obowiązujące akty prawne:

Uchwała nr XLVIII/1087/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6103)