Informacje ogólne

Data utworzenia: 1997 r.
Powierzchnia: 12 682,7 ha

Cele ochrony:

  1. Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy:
  2. zachowanie kompleksu zbiorowisk roślinnych związanych funkcjonalnie z doliną rzeki Warty;
  3. zachowanie populacji rzadko występujących oraz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących w dolinie Warty;
  4. zachowanie walorów biocenotycznych oraz bogactwa gatunkowego lasów porastających dno doliny Warty oraz stopniowa renaturalizacja obszarów leśnych zniekształconych przez nadmierny udział drzewostanów sosnowych;
  5. zachowanie zgrupowań okazałych dębów szypułkowych rosnących na obszarze doliny Warty;
  6. zachowanie obecnego charakteru koryta Warty oraz charakterystycznych elementów geomorfologii doliny, w szczególności – starorzeczy w różnych stadiach lądowienia;
  7. zachowanie urozmaiconego krajobrazu doliny Warty wraz z unikatowymi panoramami widokowymi;
  8. zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego wraz z ich otoczeniem

Położenie fizycznogeograficzne: Kotlina Śremska, Poznański Przełom Warty, Równina Wrzesińska.

Położenie administracyjne: powiat poznański, gminy: Kórnik i Mosina; powiat śremski, gminy: Brodnica i Śrem.

Inne formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Goździk siny w Grzybnie i Krajkowo,
obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rogalińska Dolina Warty,
użytki ekologiczne: Bobrzysko, Jeziorko, Potop, Żowiniec,
pomniki przyrody.

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała Nr LI/979/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 6113)