Położenie i krajobraz

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy ulokowany jest w środkowej części województwa wielkopolskiego w obrębie sześciu mezoregionów. Opisywany teren w przeważającej części leży na obszarze Kotliny Śremskiej i Równiny Rychwalskiej, mniejsze fragmenty parku znajdują się w obrębie Doliny Konińskiej, Równiny Wrzesińskiej, Wysoczyzny Kaliskiej i Wału Żerkowskiego. Cechą unikatową tego obszaru jest znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu w części południowej, ukształtowanej podczas ostatniego zlodowacenia i będącej zarazem granicą maksymalnego zasięgu tego zlodowacenia. Teren ten gwałtownie opada w kierunku dolin rzecznych, ukazując terasy zalewowe z cennymi łęgami i grądami oraz nadrzecznymi łąkami. Przepływająca przez park Warta rozdziela go na dwie części. Większa część obszaru położonego na południe od doliny rzecznej to pola i łąki z licznymi wsiami i osadami ludzkimi oraz miasteczkiem Żerków, usytuowanym na wzgórzu. Zasadniczym elementem krajobrazu jest tu Wał Żerkowski z kulminacjami Łysej Góry (161 m n.p.m.) i Góry Żerkowskiej (155 m n.p.m.). Krajobraz północnej części parku (wraz z doliną Warty) jest mniej zróżnicowany. Tworzą go przede wszystkim zwarte kompleksy: leśny z bogatą fauną i florą oraz stawowy okalający miasto Miłosław.