Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  https://www.zpkww.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– treści graficzne zamieszczane do listopada 2020 roku nie posiadają tekstów alternatywnych,

– filmy nie posiadają napisów lub wersji migowej dla osób głuchych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku,

– mapy parków krajobrazowych w formacie.pdf – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny jednostki

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

SHIFT + ALT + 1-9 – przejście do linku strony w menu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą udzielającą informacji jest Monika Haławska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: monika.halawska@zpkww.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 61 65 54 650 lub 665 700 159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna budynków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Siedziba przy ulicy Piekary 17, 61-823 Poznań

Dostępność parkingu

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się na płatnym parkingu w Galerii MM przy ul. Święty Marcin 24.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Piekary. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Drzwi wejściowe rozsuwają się automatycznie i znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Drzwi wejściowe są przeszklone i oznaczone taśmą kontrastową w sposób widoczny dla osób słabowidzących. Przy drzwiach wejściowych znajduje się punkt ochrony budynku wyposażony w pętlę indukcyjną. Dostępność pętli indukcyjnej w punkcie ochrony budynku oznaczona jest piktogramem. W holu na wprost wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna. Na tablicy umieszczone są nazwy jednostek znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter i pokoi. Interesanci do poszczególnych jednostek organizacyjnych mogą wejść w godzinach od 7:00 do 16:00.

Dostępność budynku

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego znajduje się na pierwszym i trzecim piętrze budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (sekretariat na trzecim piętrze w pokoju 304). W sekretariacie jest dostępny przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących. W sekretariacie zapewniony jest dostęp do tłumaczenia języka migowego on-line w godzinach od 8:00 do 15:30.
Budynek ma 11 kondygnacji, do których dostęp zapewniają dwie windy osobowe. Przyciski windy przyzywającej (jak i w środku windy) posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych i słabowidzących. Windy posiadają również informacje głosowe dotyczące danego piętra. Na każde piętro prowadzą także schody. Krawędzie schodów na każdym piętrze (pierwszy i ostatni stopień) są oznaczone antypoślizgową taśmą kontrastującą. W budynku na pierwszym piętrze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne w pełni przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w system przywoływania pomocy. Pozostałe toalety w budynku nie są w pełni przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na położenie na półpiętrach do których prowadzą strome, wąskie schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla potrzeb ewakuacji zapewniona jest sygnalizacja dźwiękowa i świetlna.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danego pokoju zlokalizowanego na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony budynku, którego stanowisko jest przy wejściu głównym. Informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można głosowo w punkcie ochrony.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Na stronie internetowej ZPKWW znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym oraz w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

W siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. 

Na wniosek osoby uprawnionej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapewnia dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną w formie określonej w tym wniosku.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu oraz w pobliżu dostępny jest defibrylator i nosze podbierakowe umożliwiające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami. Defibrylator oraz nosze są ogólnodostępne i mogą zostać użyte w razie nagłego zdarzenia.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie – Ląd, ul. Cysterska 3, 62-406 Lądek

Dostępność parkingu

Przy budynku znajdują się dwa parkingi: jeden położony od strony północnej przeznaczony dla gości hotelowych, drugi po stronie wschodniej przy wejściu do recepcji. Oba parkingi mają podłoże gruntowe, utwardzane szutrem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą drogi gruntowe utwardzane szutrem, występują na nich nierówności i ubytki. Trasa dojścia pieszych odbywa się tą samą drogą co pojazdów mechanicznych.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku ośrodka prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia. Wszystkie wejścia do budynku ośrodka oznaczone są tabliczkami informacyjnymi o wejściu do budynku w piśmie Braille’a oraz drukiem wypukłym.

Schody prowadzące do wejścia głównego (od strony drogi numer 467) posiadają oznaczenia kontrastowe, brakuje im jednak poręczy.

Wejście od strony wschodniej prowadzące do recepcji przez pochylnię oznaczone jest na prawej poręczy pochylni w piśmie Braille’a oraz drukiem wypukłym. Skośne elementy pochylni są oznaczone kontrastowo. Brak jest wymaganego pola manewrowego przed drzwiami wejściowymi. Szerokość pochylni mierzonej między poręczami wynosi 100 cm.

W strefie wejściowej do budynku nie ma planu tyflograficznego z planem całego obiektu.

Zejście do toalet przy wejściu oraz same toalety nie spełniają kryteriów dostępności.Zejście do tych toalet jest dla bezpieczeństwa przegrodzone linką bezpieczeństwa.

Informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można głosowo w recepcji ośrodka.

Dostępność korytarzy i schodów

Na poziomie 2 znajdują się schody prowadzące na taras widokowy, są to schody kręte z zabezpieczoną przestrzenią pod schodami.

Na poziomie -1 znajduje się wystawa przyrodnicza o ograniczonej wysokości niższej niż 2,2 m.

Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.

Dostosowania

W godzinach pracy ośrodka skorzystać można z pomocy pracowników, którzy w razie potrzeby udzielą pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. W recepcji dostępny jest przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących, którego dostępność oznaczona jest piktogramem. W ośrodku zapewniony jest dostęp do tłumaczenia języka migowego on-line w godzinach od 8:00 do 18:00.

Recepcja jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Toalety spełniające częściowo kryteria dostępności znajdują się w pokojach na parterze budynku. Dla bezpieczeństwa jedna toaleta wyposażona jest w system przywoływania pomocy.

Wszystkie pomieszczenia w ośrodku znajdujące się na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku oznakowane są tabliczkami z drukiem wypukłym oraz w piśmie Braille’a.

Stopnie przy wszystkich wejściach do pokoi są oznaczone antypoślizgowymi taśmami kontrastowymi. Obiekt jest wyposażony w krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.  

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma dźwiękowej sygnalizacji ewakuacyjnej.

Osobą udzielającą informacji jest kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie Dorota Kinast. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt mailowy: dorota.kinast@zpkww.pl lub pod numerem telefonu 63 27 63 307,  607 846 816.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – Chalin 1a, 64-410 Sieraków

Budynek bazy noclegowej

Dostępność parkingu

Przy budynku bazy noclegowej znajduje się parking, który nie posiada wyznaczonych miejsc postojowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą ścieżki wykonane z nierównej kostki brukowej, faktura i kolorystyka dojścia na ścieżkach nie podkreśla głównych kierunków ruchu.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku bazy noclegowej prowadzi jedno wejście, które jest częściowo dostępne.  Schody posiadają oznaczenia kontrastowe. Po lewej stronie znajduje się pochylnia, której długość biegu jest dłuższa od maksymalnej dopuszczalnej. Na początku i na końcu pochylni nie istnieje pozioma płaszczyzna o długości 1,5 m, nie ma wymaganych zabezpieczeń w postaci cokołów zamontowanych na całej jej długości. Poręcze nie są zamontowane na wymaganych dwóch wysokościach.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek z polem manewrowym o szerokości 1,4 m. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W strefie wejściowej nie ma tyflograficznego planu budynku z rozkładem pomieszczeń. Informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można głosowo w recepcji ośrodka.

Dostępność korytarzy i schodów

Schody prowadzące na pierwsze piętro bazy noclegowej oznaczone są za pomocą antypoślizgowych taśm kontrastowych. Poręcze przy tych schodach nie są ciągłe i nie odzwierciedlają ich kształtu. Na korytarzu na pierwszym piętrze drzwi do pomieszczeń wyróżniają się kolorystycznie na tle ścian.

W budynku bazy noclegowej brakuje fakturowego systemu naprowadzającego.

Dwie toalety spełniające częściowo kryteria dostępności znajdują się na parterze budynku. Dla bezpieczeństwa toalety te wyposażone są w system przywoływania pomocy.

Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.

Drugi budynek znajdujący się na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalnie, ze względu na swój zabytkowy charakter nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Wigwam w parku nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Dostosowania

W godzinach pracy ośrodka skorzystać można z pomocy pracowników, którzy w razie potrzeby udzielą pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. W recepcji dostępny jest przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących. W ośrodku zapewniony jest dostęp do tłumaczenia języka migowego on-line w godzinach od 8:00 do 18:00.

Obiekt bazy noclegowej jest wyposażony w krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma dźwiękowej sygnalizacji ewakuacyjnej.

Osobą udzielającą informacji jest kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie Jarosław Śmierzchalski. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt mailowy: jaroslaw.smierzchalski@zpkww.pl lub pod numerem telefonu 61 29 52 272,  697 969 607.

Sporządzili:
Monika Haławska, Łukasz Ławrysz