Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego https://www.zpkww.pl.

Daty publikacji i aktualizacji https://www.zpkww.pl

Data publikacji strony internetowej:2017-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– treści graficzne zamieszczane do listopada 2020 roku nie posiadają tekstów alternatywnych,

– filmy nie posiadają napisów lub wersji migowej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku,

– mapy parków krajobrazowych w formacie .pdf – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny jednostki.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

SHIFT + ALT + 1-9 – przejście do linku strony w menu

Oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego http://zpkww.poznan.ibip.pl.

Daty publikacji i aktualizacji http://zpkww.poznan.ibip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– konstrukcja menu bocznego utrudnia nawigację,

– błędy struktury nagłówkowej stron,

– drobne błędy składni HTML.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny jednostki.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

TAB – przejście do kolejnego elementu,

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą udzielającą informacji jest Monika Haławska – Kierownik Zespołu do spraw Administracji oraz Koordynator do spraw dostępności w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: monika.halawska@zpkww.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 61 65 54 650 lub 669 969 492. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegośich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność budynków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – ulica Piekary 17, 61-823 Poznań

Dostępność parkingu
Przy budynku nie ma ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Najbliższe ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się na prywatnych, płatnych parkingach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Piekary. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na podziemnym parkingu Galerii MM położonej przy ulicy Święty Marcin 24.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Piekary. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Najbliższy przystanek tramwajowy Aleje Marcinkowskiego znajduje się około 250 metrów od budynku. Drzwi wejściowe rozsuwają się automatycznie i znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Drzwi wejściowe są przeszklone i oznaczone taśmą kontrastową w sposób widoczny dla osób słabowidzących. Przy drzwiach wejściowych, po prawej stronie, znajduje się stanowisko ochrony budynku zaopatrzone w pętlę indukcyjną. W holu na wprost wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna. Na tablicy umieszczone są nazwy jednostek znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter i pokoi. Interesanci do poszczególnych jednostek organizacyjnych mogą wejść w godzinach pracy urzędujących podmiotów tj. od 6:00 do 18:00.

Dostępność budynku

Budynek ma 11 kondygnacji, do których dostęp zapewniają dwie windy osobowe. Przyciski windy przyzywające, jak i w środku windy, posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych i słabowidzących. Windy posiadają również informacje głosowe dotyczące danego piętra. Na każde piętro prowadzą także schody. Krawędzie schodów na każdym piętrze (pierwszy i ostatni stopień) są oznaczone antypoślizgową taśmą kontrastującą. W budynku na pierwszym piętrze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne w pełni przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoływania pomocy. Pozostałe toalety w budynku nie są w pełni przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na położenie na półpiętrach, do których prowadzą strome, wąskie schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można głosowo w punkcie ochrony.

Dla potrzeb ewakuacji zapewniona jest sygnalizacja dźwiękowa i świetlna.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz w jego pobliżu dostępny
jest defibrylator i nosze podbierakowe umożliwiające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami. Defibrylator oraz nosze są ogólnodostępne i mogą zostać użyte w przypadku nagłego zdarzenia.

Dostępność siedziby urzędu

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego znajduje się na pierwszym i trzecim piętrze budynku przy ulicy Piekary 17 w Poznaniu. Sekretariat znajduje się na trzecim piętrze w pokoju 304, na lewo od wind. Sekretariat czynny jest w godzinach 7:30-15:30.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danego pokoju istnieje możliwość zejścia pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony budynku, którego stanowisko znajduje się przy wejściu głównym.

Dostosowania

W godzinach pracy urzędu skorzystać można z pomocy pracowników, którzy przeszkoleni są w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

W siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line po wcześniejszym umówieniu spotkania. 

W sekretariacie dostępny jest przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących.

Na wniosek osoby uprawnionej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapewnia dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną lub cyfrową w formie określonej w tym wniosku.

Na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego znajduje  się informacja o zakresie działalności urzędu w Polskim Języku Migowym oraz w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

Osobą udzielającą informacji jest kierownik Zespołu do spraw Administracji Monika Haławska.
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt mailowy: monika.halawska@zpkww.pl lub pod numerem telefonu 61 65 54 650 lub 669 969 492.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie – Ląd, ulica Cysterska 3, 62-406 Lądek

Dostępność parkingu

Przy budynku znajdują się dwa parkingi: jeden położony od strony północnej przeznaczony dla gości hotelowych, drugi po stronie wschodniej przy wejściu do recepcji. Oba parkingi mają podłoże gruntowe, utwardzane szutrem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą drogi gruntowe utwardzane szutrem, występują na nich nierówności i ubytki. Trasa dojścia pieszych odbywa się tą samą drogą, co pojazdów mechanicznych.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Ośrodka prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia. Wszystkie wejścia do budynku Ośrodka oznaczone są tabliczkami informacyjnymi o wejściu do budynku w piśmie Braille’a oraz drukiem wypukłym.

Schody prowadzące do wejścia głównego (od strony drogi numer 467) nie posiadają oznaczenia kontrastowego oraz brakuje im poręczy.

Wejście od strony wschodniej prowadzące do recepcji przez pochylnię oznaczone jest na prawej poręczy pochylni w piśmie Braille’a oraz drukiem wypukłym. Skośne elementy pochylni są oznaczone kontrastowo. Brak jest wymaganego pola manewrowego przed drzwiami wejściowymi. Szerokość pochylni mierzona między poręczami wynosi 100 cm.

Strome wejścia do kuchni znajdującej się od północy i południa w piwnicy Ośrodka zostały zamknięte łańcuszkami.

Informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można głosowo w recepcji Ośrodka.

Dostępność korytarzy i schodów

Na poziomie 2 znajdują się schody prowadzące na taras widokowy. Są to schody kręte, które zabezpieczono słupkami odgradzającymi z linką w kolorze kontrastowym. Udostępnianie schodów
w celu wejścia na taras widokowy następuje tylko i wyłącznie pod opieką pracownika Ośrodka. 

Na poziomie -1 znajduje się wystawa przyrodnicza o ograniczonej wysokości niższej niż 2,2 m.

Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Przemieszczanie pomiędzy piętrami budynku odbywa się wyłącznie za pomocą schodów wewnętrznych.

Dostosowania

W godzinach pracy Ośrodka skorzystać można z pomocy pracowników, którzy przeszkoleni są w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

W recepcji dostępny jest przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących.

W Ośrodku zapewniony jest dostęp do tłumaczenia języka migowego on-line po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Toalety spełniające częściowo kryteria dostępności znajdują się w pokojach na parterze budynku.
Dla bezpieczeństwa jedna toaleta wyposażona jest w system przywoływania pomocy.

Zejście do toalet przy wejściu do budynku oraz same toalety nie spełniają kryteriów dostępności.Zejście do tych toalet jest dla bezpieczeństwa przegrodzone linką bezpieczeństwa.

Wszystkie pomieszczenia w Ośrodku znajdujące się na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku oznakowane są tabliczkami z drukiem wypukłym oraz w piśmie Braille’a.

Stopnie przy wszystkich wejściach do pokoi są oznaczone antypoślizgowymi taśmami kontrastowymi.

Obiekt jest wyposażony w krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.  

Strefa szatni (wieszaków) znajdująca się na parterze budynku jest oddzielona od ciągów komunikacyjnych słupkami odgradzającymi ze sznurkami w kontrastowym, czerwonym kolorze.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma dźwiękowej i świetlnej sygnalizacji ewakuacyjnej

Osobą udzielającą informacji jest kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie Dorota Kinast. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt mailowy: dorota.kinast@zpkww.pl
lub pod numerem telefonu 63 27 63 307 lub 607 846 816. 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – Chalin 1a, 64-410 Sieraków

Budynek bazy noclegowej

Budynek bazy noclegowej.

Dostępność parkingu

Przy budynku bazy noclegowej znajduje się parking, który nie posiada wyznaczonych miejsc postojowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą ścieżki wykonane z nierównej kostki brukowej.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku bazy noclegowej prowadzi jedno wejście.  Schody posiadają oznaczenia kontrastowe.
Po lewej stronie schodów znajduje się pochylnia, która nie spełnia wszystkich wymagań dostępności.  

Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek z odpowiednim polem manewrowym. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można głosowo w recepcji Ośrodka.

Dostępność korytarzy i schodów

Schody prowadzące na pierwsze piętro bazy noclegowej oznaczone są za pomocą antypoślizgowych taśm kontrastowych. Poręcze przy tych schodach nie są ciągłe i nie odzwierciedlają kształtu schodów. Na pierwszym piętrze drzwi do pomieszczeń wyróżniają się kolorystycznie na tle ścian.

Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Przemieszczanie pomiędzy piętrami budynku odbywa się wyłącznie za pomocą schodów wewnętrznych.

Dostosowania

W godzinach pracy Ośrodka skorzystać można z pomocy pracowników, którzy przeszkoleni są w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

W recepcji dostępny jest przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących.

W Ośrodku zapewniony jest dostęp do tłumaczenia języka migowego on-line po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Ogólnodostępna toaleta spełniająca kryteria dostępności znajduje się na parterze budynku. Wyposażona jest w oświetlenie uruchamiane automatycznie przez czujnik ruchu. Dla bezpieczeństwa toaletę wyposażono w system przywoływania pomocy.

Łazienki przy pokojach gościnnych dla osób niepełnosprawnych na parterze spełniają kryteria dostępności. Oświetlenie w nich również uruchamiane jest automatycznie przez czujnik ruchu.

Obiekt bazy noclegowej jest wyposażony w krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma dźwiękowej i świetlnej sygnalizacji ewakuacyjnej.

Osobą udzielającą informacji jest kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie Jarosław Śmierzchalski. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt mailowy: jaroslaw.smierzchalski@zpkww.pl lub pod numerem telefonu 61 29 52 272 lub 697 969 607.

Wigwam

Do Wigwamu znajdującego się w parku przy Ośrodku prowadzi utwardzona ścieżka wykonana z nierównej kostki brukowej. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do wigwamu są szerokości 1,2 metra.

Toaleta przy wigwamie spełnia kryteria dostępności. Dla bezpieczeństwa wyposażono ją w system przywoływania pomocy. Wejście na teren wigwamu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu.

Budynek nazywany wigwamem.

Budynek Dworu

Drugi budynek znajdujący się na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalnie, ze względu na swój zabytkowy charakter, nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzi utwardzona ścieżka wykonana z nierównej kostki brukowej. Wejście na teren Dworu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu.

Budynek dworku wśród drzew.

Sporządzili:

Dominika Zaborowska, Monika Haławska, Łukasz Ławrysz

Plan działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Podstawa Prawna – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) ma służyć poprawie warunków życia i funkcjonowania osób, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku
czy choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego
z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowa jest zmiana podejścia do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami i podejmowanie przez podmioty publiczne działań na rzecz eliminacji występujących barier.

Dotychczasowe działania podejmowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na rzecz zapewniania dostępności:

W skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wchodzą nieruchomości
w następujących lokalizacjach:

– siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (pomieszczenia na I i III piętrze budynku udostępnione na podstawie Umowy użyczenia zawartej z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu),

– Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (w trwałym zarządzie ZPKWW),

– Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (w trwałym zarządzie ZPKWW).

W listopadzie 2020 r. przeprowadzony został audyt zewnętrzny z obszaru dostępności cyfrowej strony internetowej oraz serwisu BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Audyty przeprowadziła Fundacja Integracja.

W lutym 2021 roku w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej przeprowadzone zostały audyty zewnętrzne dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym. Audyty przeprowadziła firma Altix sp. z o.o.

W 2021 roku przeprowadzony został audyt zewnętrzny budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu,
w którym zlokalizowana jest siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Audyt przeprowadziła Fundacja Podaj Dalej.

We wnioskach z audytów znalazły się rekomendacje działań do realizacji w celu zapewniania dostępności siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodków w obszarach wskazanych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. – architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym oraz cyfrowym.

W obszarze dostępności architektonicznej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapewnia w poniższych lokalizacjach poszczególne dostosowania:

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:

– wejście do budynku dostępne z poziomu chodnika,

– dostęp do dwóch wind osobowych przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami,

– oznaczenie stopni schodów antypoślizgową i kontrastową taśmą (pierwszy i ostatni stopień),

– dostęp do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażonego w system przywoływawczy,

– ogólnodostępny defibrylator i nosze podbierakowe.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie:

– krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, odpowiednio oznaczone i ogólnodostępne,

– pochylnia umożliwiająca osobom ze szczególnymi potrzebami wejście na teren budynku bazy noclegowej,

– oznaczenie stopni schodów antypoślizgową i kontrastową taśmą (pierwszy i ostatni stopień),

– pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w systemy przywoływawcze.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie:

– krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, odpowiednio oznaczone i ogólnodostępne,

– pochylnia umożliwiająca osobom ze szczególnymi potrzebami wejście na teren budynku,

– pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoływawczy,

– wejścia do budynku oraz pomieszczenia wewnątrz oznakowane tabliczkami z drukiem wypukłym oraz w piśmie Braille’a.

W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapewnia w poniższych lokalizacjach poszczególne dostosowania:

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:

– przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących dostępny w sekretariacie,

– dostęp do tłumaczenia języka migowego on-line po wcześniejszym umówieniu,

– zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z podmiotem w formie określonej w tym wniosku,

– pracownicy przeszkoleni z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie:

– przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących dostępny w recepcji,

– dostęp do tłumaczenia języka migowego on-line po wcześniejszym umówieniu,

– zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z podmiotem w formie określonej w tym wniosku,

– pracownicy przeszkoleni z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie:

– przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących dostępny w recepcji,

– dostęp do tłumaczenia języka migowego on-line po wcześniejszym umówieniu,

– zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z podmiotem w formie określonej w tym wniosku,

– pracownicy przeszkoleni z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego znajduje
się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym oraz w tekście łatwym
do czytania i rozumienia (ETR). Deklaracja dostępności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego znajduje się na stronie www oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

W obszarze dostępności cyfrowej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapewnia:

– nawigowanie po stronie www bez użycia myszki,

– możliwość powiększania tekstu,

– zmianę kontrastu strony.

Oprócz działań zrealizowanych zidentyfikowane zostały konkretne kroki do wykonania w kierunku zwiększania dostępności pod względem architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym. Zostały one ujęte w załączonej tabeli, osobno dla każdej z lokalizacji.

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:

Lp.Element planu/
obszar dostępności
Planowane działaniaRealizujący zadania/
komórka odpowiedzialna
Termin realizacji
1.Sekretariat
w siedzibie ZPKWW/dostępność architektoniczna
Montaż uchwytu
do kuli lub laski inwalidzkiej przy biurku w sekretariacie
Koordynator do spraw dostępności2024 r.
2.Szkolenia pracowników/ dostępność cyfrowaSzkolenie dla pracowników
z tworzenia dostępnych cyfrowo treści
Koordynator do spraw dostępności2024 r.
3.Szkolenia pracowników/ dostępność informacyjno-komunikacyjnaSzkolenia dla wszystkich pracowników
w zakresie obsługi klienta
ze szczególnymi potrzebami  
Koordynator do spraw dostępności2024 r., 2025 r.
4.Deklaracja dostępności/ dostępność cyfrowaAktualizacja deklaracji dostępnościKoordynator do spraw dostępnościNa bieżąco (do 31 marca każdego roku)
5.Podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej
i cyfrowej
Regularne dostarczanie materiałów informacyjnych na temat dostępnościKoordynator do spraw dostępnościNa bieżąco

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie:

Lp.Element planu/
obszar dostępności
Planowane działaniaRealizujący zadania/ komórka odpowiedzialnaTermin realizacji
1.Budynek Bazy Noclegowej OEP w Chalinie/ dostępność architektonicznaWyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie
2024 r.
2.Budynek Bazy Noclegowej OEP w Chalinie/ dostępność architektonicznaWykonanie ciągłości poręczy przy schodach na piętro budynku Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie
2024 r.
3.Budynek Bazy Noclegowej OEP w Chalinie/ dostępność architektonicznaMontaż uchwytu
do kuli lub laski inwalidzkiej przy kontuarze w recepcji
Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie
2024 r.
4.Budynek Bazy Noclegowej OEP w Chalinie/ dostępność informacyjno-komunikacyjnaDostosowanie procedury ewakuacji do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebamiKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie
2024 r.
5.Szkolenia pracowników/ dostępność informacyjno-komunikacyjnaĆwiczenia ewakuacyjne z uwzględnieniem ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebamiKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie
Na bieżąco
6.Budynek Bazy Noclegowej OEP w Chalinie/ dostępność architektonicznaPrzebudowa pochylni przed budynkiem
w celu jej dostosowania do wymagań dostępności
Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczejw Chalinie2025 r.
7.Budynek Bazy Noclegowej OEP w Chalinie/ dostępność architektonicznaZakup biurka
z regulacją wysokości (możliwość dostosowania
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami)
Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie
2025 r.
8.Budynek Bazy Noclegowej OEP w ChalinieZakup defibrylatora AEDKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie
2025 r.
9.Budynek Bazy Noclegowej OEP w ChalinieZakup urządzenia LifeVac do udrażniania dróg oddechowychKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie
2025 r.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie:

Lp.Element planu/
obszar dostępności
Planowane działaniaRealizujący zadania/ komórka odpowiedzialnaTermin realizacji
1.Budynek OEP
w Lądzie/ dostępność architektoniczna
Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2024 r.
2.Budynek OEP
w Lądzie / dostępność architektoniczna
Modernizacja toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami na parterze budynku w celu jej lepszego dostosowania do potrzeb korzystającychKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2024 r.
3.Budynek OEP
w Lądzie/ dostępność architektoniczna
Montaż uchwytu do kuli lub laski inwalidzkiej przy kontuarze w recepcjiKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2024 r.
4.Budynek OEP
w Lądzie/ dostępność architektoniczna
Oznakowanie schodów ewakuacyjnych – tabliczka wizualna oraz w piśmie Braille’aKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2024 r.
5.Budynek OEP
w Lądzie/ dostępność architektoniczna
Wymiana wycieraczki przy wejściu bocznym na dostosowaną
do wymogów dostępności architektonicznej
Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2024 r.
6.Budynek OEP
w Lądzie/ dostępność informacyjno-komunikacyjna
Dostosowanie procedury ewakuacji do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebamiKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2024 r.
7.Budynek OEP
w Lądzie/ dostępność informacyjno-komunikacyjna
Ćwiczenia ewakuacyjne z uwzględnieniem ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebamiKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
Na bieżąco
8.Budynek OEP
w Lądzie/ dostępność architektoniczna
Zakup biurka
z regulacją wysokości (możliwość dostosowania
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami)
Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2025 r.
9.Budynek OEP
w Lądzie/dostępność architektoniczna
Zakup defibrylatora AEDKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2025 r.
10.Budynek OEP
w Lądzie/dostępność architektoniczna
Zakup urządzenia LifeVac do udrażniania dróg oddechowychKierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie
2025 r.

Odpowiedzialność za realizację poszczególnych pozycji Planu leży we właściwych komórkach organizacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez Koordynatora do spraw dostępności. W ramach procesu monitoringu, Koordynator do spraw dostępności, do 31 marca każdego roku, przygotuje sprawozdanie z realizacji planu działania za rok poprzedni. Roczne raporty z realizacji Planu będą zatwierdzane przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Na podstawie przygotowanego raportu rocznego, Koordynator do spraw dostępności może formułować wnioski w zakresie stanu realizacji działań wynikających z przyjętego planu i kierować
je do właściwych komórek organizacyjnych.

Na wniosek osoby uprawnionej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapewnia dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną lub cyfrową w formie określonej w tym wniosku. 

Sporządziła: Dominika Zaborowska