Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– treści graficzne zamieszczane do listopada 2020 roku nie posiadają tekstów alternatywnych,

– brak informacji o zakresie działalności podmiotu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania (ETR),

– filmy nie posiadają napisów lub wersji migowej dla osób głuchych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku

– mapy parków krajobrazowych w formacie .pdf – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Integracja z siedzibą w Warszawie

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

SHIFT + ALT + 1-9 – przejście do linku strony w menu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Haławska monika.halawska@zpkww.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 65 54 650 lub 665 700 159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna budynków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Siedziba przy ulicy Piekary 17, 61-823 Poznań

Przy budynku znajduje się niewielki parking, który należy do administratora budynku, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Obok znajduje się prywatny parking, gdzie również nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Piekary. Drzwi rozsuwają się automatycznie i znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się stanowisko ochrony budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego znajduje się na I i III piętrze budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu. Sekretariat znajduje się na III piętrze w pokoju 304.

Budynek posiada XI pięter, do których dostęp zapewniają 2 windy osobowe. Zarówno zewnętrzne przyciski przywołujące windy jak i w wewnątrz windy, posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych oraz informacje głosowe dotyczących danego piętra.

Można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety znajdują się na każdym półpiętrze, do którego nie mają dostępu osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Brak schodołazów i platform. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia na piętra, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wejściu głównym.

Dostępność komunikacyjna:

• zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do osoby wnioskującej po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w korytarzu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

• zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie – Ląd, ul. Cysterska 3, 62-406 Lądek

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie

Przy budynku znajdują się dwa parkingi: jeden położony od strony północnej przeznaczony dla gości hotelowych, drugi po stronie wschodniej przy wejściu do recepcji. Oba parkingi mają podłoże gruntowe, utwardzane szutrem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą drogi gruntowe utwardzane szutrem, występują na nich nierówności i ubytki. Trasa dojścia pieszych odbywa się tą samą drogą co pojazdów mechanicznych.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku ośrodka prowadzi 5 wejść, które są częściowo dostępne.

Wejście główne od drogi numer 467: na schodach nie ma informacji o niedostępności tego przejścia dla osób na wózkach, schody nie posiadają oznaczeń kontrastowych, brak poręczy.

Wejście od strony wschodniej do recepcji nie posiada informacji w języku Brajla dokąd prowadzi.

Wejście od strony wschodniej do recepcji przez pochylnię: na poręczach pochylni nie ma informacji w języku Brajla dokąd one prowadzą, skośne elementy pochylni nie są oznaczone kontrastowo, brak wymaganego pola manewrowego przed drzwiami wejściowymi, szerokość pochylni mierzonej między poręczami wynosi 100 cm i jest mniejsza od wymaganej 120 cm.

Wejście od strony zachodniej (schody przeciwpożarowe) nie posiada informacji o przeznaczeniu schodów.

Wejście od ogrodu (od strony południowej) nie posiada poręczy.

W strefie wejściowej nie ma planu tyflograficznego z planem całego obiektu, zejście oraz toalety nie spełniają kryteriów dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak kontrastowych oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia biegu oraz krawędzi schodów wewnątrz budynku.

Na poziomie 2 znajdują się schody prowadzące na taras widokowy, są to schody kręte z niezabezpieczoną przestrzenią pod schodami.

Na poziomie -1 znajduje się wystawa przyrodnicza o ograniczonej wysokości niższej niż 2,2 m.

Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.

Dostosowania

W recepcji ośrodka w godzinach jej pracy znajdują się pracownicy, którzy udzielą pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Recepcja jest dostępna dla osób na wózkach, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, brak recepcyjnej pętli indukcyjnej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością spełniają częściowo kryteria dostępności i znajdują się w pokojach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością na parterze budynku. Brak takich toalet na pozostałych poziomach budynku. W obiekcie brak szczegółowej procedury oraz elementów wyposażenia służącego do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Na drogach ewakuacyjnych nie ma dźwiękowej sygnalizacji wyjść ewakuacyjnych. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie Dorota Kinast dorota.kinast@zpkww.pl oraz pod numerem telefonu 63 27 63 307, 607 846 816.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – Chalin 1a, 64-410 Sieraków

Budynek bazy noclegowej

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Przy budynku bazy noclegowej znajduje się parking. Parking nie posiada miejsc postojowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami, a parkujące pojazdy mogą utrudniać ruch pieszy. Do budynku prowadzą ścieżki wykonane z nierównej kostki brukowej, faktura i kolorystyka dojścia na ścieżkach nie podkreśla głównych kierunków ruchu. Na terenie przed budynkiem bazy noclegowej nie ma fakturowych oznaczeń nawierzchniowych.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku ośrodka prowadzi 1 wejście z pochylnią i schodami niespełniającymi w pełni kryteriów dostępności architektonicznej. Długość biegu pochylni jest dłuższa od maksymalnej dopuszczalnej, na początku i na końcu pochylni nie istnieje pozioma płaszczyzna o długości 1,5 m, nie ma wymaganych zabezpieczeń w postaci cokołów zamontowanych na całej jej długości, na spocznikach, w pasie 30 cm od początków i końców biegów pochylni nie istnieją oznaczenia fakturowe i kolorystyczne, poręcze nie są zamontowane na wymaganych dwóch wysokościach, wymiar średnicy lub szerokości poręczy nie mieści się w wymaganym zakresie, górny najazd na pochylnię jest zawężony przez element elewacji budynku. Przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów brakuje pól uwagi, na krawędziach stopni schodów nie ma pasów kontrastowych.

Strefa wejścia do budynku jest częściowo dostępna. Przestrzeń manewrowa wewnętrzna powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 1,5 m. Obecnie szerokość ta wynosi 1,4 m. W strefie wejściowej nie ma tyflograficznego planu budynku z rozkładem pomieszczeń.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak kontrastowych oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia biegu oraz krawędzi schodów wewnątrz budynku. Poręcze przy schodach nie są ciągłe i nie odzwierciedlają ich kształtu. Na końcach poręczy nie ma nakładek z informacją w alfabecie Braille’a o aktualnym miejscu i kierunku przemieszczania się. Poręcze przy schodach nie są ciągłe po obu stronach schodów, poręcz przy ścianie jest poprowadzona jedynie wzdłuż samych schodów i jest przerwana na spoczniku.

W budynku brak informacji w alfabecie Braille’a o przeznaczeniu pomieszczeń.

Na poziomie 1 drzwi do pomieszczeń nie wyróżniają się kolorystycznie na tle ścian.

Szatnia przy wejściu nie spełnia wymogów dostępności architektonicznej. Drzwi do szatni mają szerokość 0,8 m, mniejszą od wymaganej 0,9 m. W szatni wieszaki są tylko na jednej wysokości 1,75 m nad posadzką.

Pomieszczenia oraz toalety (w budynku i w parku) są częściowo dostępne.

Budynek edukacyjny ze względu na swój zabytkowy charakter nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Wigwam w parku nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zdjęcie wigwamu

Dostosowania

W recepcji ośrodka w godzinach jej pracy znajdują się pracownicy, którzy udzielą pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Przed recepcją budynku bazy noclegowej brakuje systemu fakturowego naprowadzającego, przy kontuarze nie ma wymaganej wnęki, umożliwiającej wjazd wózkiem inwalidzkim pod blat kontuaru.

Dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online, brak pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących. W obiekcie brak szczegółowej procedury oraz elementów wyposażenia służącego do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Na drogach ewakuacyjnych nie ma dźwiękowej sygnalizacji wyjść ewakuacyjnych. Osobą kontaktową jest kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie Antoni Kasprzak a.kasprzak@zpkww.pl oraz pod numerem telefonu 61 29 52 272 lub 603 409 564.