Informacje ogólne

W połowie drogi między Poznaniem a Gnieznem wśród wielkopolskich pól leży jezioro Lednica. Największą jego wyspę jako swoją osadę wybrali władcy Polski z czasów pierwszych Piastów. Z lądem łączył ją najdłuższy w ówczesnej Europie most. Na brzegu jeziora — w Dziekanowicach — mieści się Wielkopolski Park Etnograficzny — z bogatym zbiorem drewnianych budynków wiejskich.

Kierunek Krajobraz
Lednicki Park Krajobrazowy, Poznań 2022
Logo Lednickiego Parku Krajobrazowego

Data utworzenia: 1988 rok
Powierzchnia: 7618,40 ha

Cele ochrony:

  1. zachowanie w stanie zbliżonym do obecnego, krajobrazu kulturowego okolic jeziora Lednica, w szczególności krajobrazu dużego akwenu wodnego z urozmaiconą linią brzegową i wyspami oraz krajobrazu leśno-polnego ze zróżnicowaną rzeźbą terenu północnej części Parku;
  2. zachowanie cennych ekosystemów z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, w szczególności ekosystemu jeziora Lednica jako dobrze zachowanego eutroficznego zbiornika wodnego oraz dobrze zachowanych ekosystemów lasów łęgowych, olsów i grądów;
  3. zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z ich otoczeniem, w tym w szczególności pozostałości zespołu osadniczego z czasów pierwszych Piastów;

Położenie fizycznogeograficzne:
Pojezierze Gnieźnieńskie, Równina Wrzesińska

Położenie administracyjne:
powiat poznański, gmina Pobiedziska; powiat gnieźnieński, gminy: Łubowo, Kiszkowo i Kłecko

Inne formy ochrony przyrody:
pomniki przyrody

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała Nr XLIII/827/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2682)

Uchwała Nr XXVI/457/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 4361)

Rozporządzenie Nr 10 98 Wojewody Poznańskiego  z dnia 19 czerwca 1998 r w sprawie: utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego 

UCHWAŁA NR XXVI 205 88 WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W POZNANIU Z DNIA 26 MAJA 1988 r w sprawie parku krajobrazowego wokół jeziora Lednickiego p.n. „LEDNICKI PARK KRAJOBRAZOWY”