Informacje ogólne

  • Data utworzenia: 1995 rok
  • Powierzchnia: 13 428 ha
  • Cele ochrony: zachowanie pradolinnego krajobrazu doliny środkowej Warty z mozaiką siedlisk przyrodniczych (zwłaszcza wodnych i łąkowych), stwarzających dogodne warunki do bytowania dla ptaków wodno-błotnych; zabezpieczenie walorów kulturowych związanych z osadnictwem na kępach wydmowych i na krawędzi pradoliny, w tym z ośrodkami władzy kościelnej i świeckiej w Lądzie, Ciążeniu i Pyzdrach
  • Położenie fizycznogeograficzne: Dolina Konińska, Równina Rychwalska
  • Położenie administracyjne: powiat koniński, gmina Rzgów; powiat słupecki, gminy: Lądek i Zagórów; powiat wrzesiński, gmina Pyzdry
  • Inne formy ochrony przyrody: Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska, użytek ekologiczny w gminie Lądek, pomniki przyrody
  • Obowiązujące akty prawne: