Informacje ogólne

Data utworzenia: 1995 rok
Powierzchnia: 13 428 ha

Cele ochrony:

Park utworzono w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony ptaków przelotnych, a także zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych tego regionu.

Położenie fizycznogeograficzne: Dolina Konińska, Równina Rychwalska

Położenie administracyjne: powiat koniński, gmina Rzgów; powiat słupecki, gminy: Lądek i Zagórów; powiat wrzesiński, gmina Pyzdry

Inne formy ochrony przyrody:
Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu,
Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska,
użytek ekologiczny w gminie Lądek,
pomniki przyrody

Obowiązujące akty prawne: