Informacje ogólne

Data utworzenia: 1996 rok
Powierzchnia: 87 040 ha, w tym w województwie wielkopolskim 16 296,54 ha

Cele ochrony:

Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy: zachowanie ekosystemów doliny Baryczy wraz z zespołami stawów rybnych,
zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk w dolinie Baryczy,
zachowanie struktury przestrzennej terenu,
|ochrona wartości kulturowych i historycznych w rejonie doliny Baryczy

Położenie fizycznogeograficzne: Kotlina Żmigrodzka, Kotlina Milicka, Wysoczyzna Kaliska, Wzgórza Trzebnickie, Wzgórza Twardogórskie, Wzgórza Ostrzeszowskie

Położenie administracyjne: województwo wielkopolskie, powiat ostrowski, gminy: Odolanów, Przygodzice i Sośnie; województwo dolnośląskie, powiat milicki, gminy: Cieszków, Krośnice i Milicz; powiat oleśnicki, gmina Twardogóra; powiat trzebnicki, gminy: Trzebnica i Żmigród

Inne formy ochrony przyrody:
rezerwaty przyrody:
Olszyny Niezgodzkie, Radziądz, Stawy Milicke, Wydymacz i Wzgórze Joanny,
Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą,
liczne użytki ekologiczne (w województwie dolnośląskim),
pomniki przyrody

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała Nr XIX/347/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na terenie województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 4390)