Informacje ogólne

Data utworzenia: 2009 rok
Powierzchnia: 3074,59 ha

Cele ochrony:

  1. zachowanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju;
  2. zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych; zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące;
  3. zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych;
  4. zachowanie naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego.

Położenie fizycznogeograficzne:
Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Kujawskie

Położenie administracyjne:
powiat koniński, gmina Skulsk

Inne formy ochrony przyrody:
Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło, pomniki przyrody

Obowiązujące akty prawne:

Rozporządzenie Nr 2/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia” w województwie wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 112 poz. 1798)