Położenie i krajobraz

Lednicki Park Krajobrazowy znajduje się w środkowo-wschodniej Wielkopolsce pomiędzy miastami: Gniezno, Pobiedziska, Kłecko oraz miejscowościami Łubowo i Kiszkowo.

Teren parku położony jest zasadniczo w obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego, jedynie jego krańce południowe znajdują się na Równinie Wrzesińskiej. Park to obszar z dominacją wysoczyzn morenowych falistych i płaskich, rozciętych płaskodennymi rynnami jezior i dolinami cieków. W części północnej parku zlokalizowane są najgłębsze i najbardziej strome wcięcia rynnowe, wypełnione wodami jezior: Bachorce, Kamionek i Linie. W tym miejscu znaczne zróżnicowanie hipsometryczne decyduje o szczególnej mozaikowości siedlisk i w rezultacie o malowniczości krajobrazu. Na tle moreny znacząco wyróżniają się odosobnione pagórki, obecne między innymi w części środkowej i południowej parku, w okolicach miejscowości Siemianowo, Dziekanowice, Skrzetuszewo, Latalice, Lednogóra czy Moraczewo. Podobnie wyrazisty charakter posiada kulminacja wału ozowego w sąsiedztwie stacji kolejowej Lednogóra. Najniżej położony punkt znajduje się w dolinie rzeki Małej Wełny w okolicach wsi Myszki (96,9 m n.p.m.), najwyższy (129,7 m n.p.m.) to kulminacja moreny czołowej w okolicach Moraczewa.

Park znajduje się na obszarze dorzecza Warty, odwadnianym przez rzeki Główną i Małą Wełnę. Największym akwenem jest jezioro Lednica – ostatnie w ciągu rynny łączącej osiem jezior, a biegnącej od północy z miejscowości Łopienno. Lednica to jezioro o charakterze przepływowym, jego maksymalna długość wynosi blisko 7 km, powierzchnia niespełna 340 ha, a maksymalna głębokość 15 m. Na jeziorze znajdują się cztery wyspy, największa z nich to Ostrów Lednicki (około 7,5 ha), pozostałe to Ledniczka i Wyspa Mewia oraz bezimienna wyspa położona w północnej części jeziora. W tej samej rynnie występują jeszcze dwa zbiorniki – Bachorce i Linie.

Pozostałe naturalne akweny parku to jeziora: Głębokie, Sławno, Skrzetuszewo Małe i Kamionek. Formują one osobną rynnę glacjalną, łączącą się z rynną Lednicy w okolicach wsi Skrzetuszewo i Kamionek. Łącznie wody stanowią około 5,6% powierzchni terenu. Park reprezentuje krajobraz typowo rolniczy, o czym między innymi decyduje dominacja gleb płowych. Grunty orne stanowią blisko 74% powierzchni, łąki i pastwiska to około 6,5% terenu pokrytego glebami torfowymi, lasy (głównie na glebach bielicowych) obejmują niewiele ponad 9,1% areału.