Informacje ogólne

Data utworzenia: 1993 rok
Powierzchnia: 3363,86 ha
Powierzchnia otuliny: 2379,68 ha
Cele ochrony:

w zakresie środowiska przyrodniczego:

 • zachowanie lasów liściastych z dużym udziałem starodrzewi,
 • zachowanie półnaturalnych trwałych użytków zielonych i innych ekosystemów nieleśnych,
 • zachowanie walorów oraz funkcji przyrodniczych obszarów podmokłych i zbiorników wodnych,
 • zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym,
 • utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez zachowanie i ochronę ostoi i siedlisk wraz z rzadkimi oraz zagrożonymi wyginięciem gatunkami roślin, zwierząt i grzybów;

w zakresie krajobrazu:

 • zachowanie urozmaiconej i typowej dla form młodoglacjalnych rzeźby terenu pasma pagórkowatych i falistych wzniesień pobiedziskiej moreny czołowej,
 • zachowanie rolniczego krajobrazu kulturowego, zachowanie zwartych kompleksów leśnych oraz ich naturalnych ekotonów,
 • zachowanie mozaiki siedlisk,
 • zachowanie panoram widokowych;

w zakresie środowiska kulturowego:

 • zachowanie stanowiska archeologicznego grodziska koło miejscowości Nowa Górka,
 • dążenie do harmonijnego dostosowania nowej zabudowy do historycznych i istniejących układów przestrzennych w zakresie skali, bryły i kolorystyki budynków.

Położenie fizycznogeograficzne:
Równina Wrzesińska.

Położenie administracyjne:
powiat poznański, gminy: Pobiedziska i Kostrzyn

Inne formy ochrony przyrody:
rezerwaty przyrody: Jezioro Dębiniec, Jezioro Drążynek, Las Liściasty w Promnie i Okrąglak, Obszary Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja koło Promna, pomniki przyrody

Obowiązujące akty prawne:

Rozporządzenie Nr 4/9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 130 poz. 2138)

Załącznik nr 2 do Rozporządzenie Nr 4/9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 130 poz. 2138) (Rozmieszczenie obszarów realizacji działań ochronnych oraz rozmieszczenie stref funkcjonalno-przestrzennych i ich podstref) (bez podziału na arkusze)

Uchwała Nr XXXVII/728/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 5742)

Uchwała Nr XVI/443/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 2541) (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 2541)