Informacje ogólne

  • Data utworzenia: 1993 rok
  • Powierzchnia: 3363,86 ha
  • Powierzchnia otuliny: 2379,68 ha
  • Cele ochrony: zachowanie urozmaiconego krajobrazu polodowcowego o bogatej rzeźbie terenu, z wodami płynącymi i stosunkowo niewielkimi powierzchniowo zbiornikami wodnymi oraz dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych (zwłaszcza lasów grądowych), torfowiskowych i wodno-błotnych, zasiedlanych przez liczne gatunki roślin, zwierząt i grzybów
  • Położenie fizycznogeograficzne: Równina Wrzesińska.
  • Położenie administracyjne: powiat poznański, gminy: Pobiedziska i Kostrzyn
  • Inne formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Jezioro Dębiniec, Jezioro Drążynek, Las Liściasty w Promnie i Okrąglak, Obszary Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja koło Promna, pomniki przyrody
  • Obowiązujące akty prawne:

Rozporządzenie Nr 4/9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 130 poz. 2138)

Załącznik nr 2 do Rozporządzenie Nr 4/9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 130 poz. 2138) (Rozmieszczenie obszarów realizacji działań ochronnych oraz rozmieszczenie stref funkcjonalno-przestrzennych i ich podstref) (bez podziału na arkusze)

Uchwała Nr XXXVII/728/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 5742)

Uchwała Nr XVI/443/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 2541) (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 2541)