Warto zobaczyć

Warto zobaczyć:

 • historyczne pasy wiatrochronne,
 • ptactwo wodno-błotne na łąkach i torfiankach wzdłuż rowu Wyskoć (żurawie, gęsi, czajki i wiele innych),
 • roślinność kserotermiczną na tak zwanych Wałach Szwedzkich, czyli grodzisku wczesnośredniowiecznym w Turwi,
 • modrzewiową kaplicę w stylu zakopiańskim w Lesie Rąbińskim,
 • pomnikowe aleje w Racocie, Błociszewie, Kopaszewie i Starym Gołębinie,
 • ogródek chwastów i ziół przy pałacu w Turwi.

Warto odwiedzić:

 • pałac Chłapowskich w Turwi, obecnie Stację Badawczą Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Po uprzednim zgłoszeniu można obejrzeć reprezentacyjne wnętrza i dowiedzieć się więcej o historii obiektu,
 • nekropolię rodziny Chłapowskich przy kościele św. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu z grobami generała, jego żony i siostry żony – Wielkiej Księżnej Łowickiej,
 • dwory i pałace w Kopaszewie, Choryni, Racocie, Błociszewie, Krzyżanowie, Gorzyczkach,
 • Muzeum Historii Techniki Gorzelniczej w Turwi.

Warto przeżyć:

 • jesienny doroczny Bieg Chłapowskiego,
 • coroczną Rowerową Kopaszewską Drogę Krzyżową,
 • jesienny spacer wśród złocisto-pomarańczowych zadrzewień śródpolnych,
 • przejażdżkę Krzywińską Koleją Drezynową.