Informacje ogólne

Data utworzenia: 1992 rok
Powierzchnia: 17 323,21 ha

Cele ochrony:

zachowanie unikatowego, historycznego krajobrazu rolniczego z siecią zadrzewień śródpolnych, ukształtowanego niemal 200 lat temu przez generała Dezyderego Chłapowskiego

Położenie fizycznogeograficzne: Nizina Kościańska, Pojezierze Krzywińskie

Położenie administracyjne: powiat kościański, gminy: Kościan, Czempiń i Krzywiń; powiat śremski, gmina Śrem

Inne formy ochrony przyrody: Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu, użytek ekologiczny Żabie oczka, pomniki przyrody

Obowiązujące akty prawne:

Rozporządzenie Nr 1/92 z dnia 1 grudnia 1992 r w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im gen. Dezyderego Chłapowskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 166/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 

UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Uchwała nr XLVIII/1087/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6103)