Informacje ogólne

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) od 1 sierpnia 2009 roku stanowi wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, finansowaną z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa wielkopolskiego.

W zakresie ochrony przyrody i edukacji Zespół Parków korzysta również z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym przede wszystkim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zespół Parków wykonuje zadania samorządu województwa wielkopolskiego w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

Prawne podstawy funkcjonowania Zespołu Parków tworzą:

  1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  3. zarządzenie Nr 11/99 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zmienione zarządzeniem Nr 95/2006 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r.,
  4. statut, wprowadzony na mocy uchwały Nr XIX/348/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Poniżej tekst łatwy do przeczytania
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zarządza czternastoma parkami krajobrazowymi w Wielkopolsce. Chroni na ich obszarze przyrodę oraz krajobraz. Tworzymy także obszary chronionego krajobrazu w granicach województwa wielkopolskiego.  

Zajmujemy się opiniowaniem dokumentów, takich jak projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, na terenie parków krajobrazowych.

Projektujemy również plany ochrony oraz realizujemy działania polegające na  czynnej ochronie przyrody na obszarach parków krajobrazowych. Tworzymy między innymi aleje śródpolne czy budujemy pływające platformy dla ptaków wodnych. Zbieramy dane o siedliskach przyrodniczych, gatunkach chronionych, a także zabytkach kultury.

Promujemy bezpieczną dla przyrody turystykę na terenie parków krajobrazowych. Prowadzimy rajdy terenowe, wyznaczamy ścieżki edukacyjne, a także wydajemy mapy i przewodniki.

Edukujemy o przyrodzie w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa. Prowadzimy też dwa ośrodki edukacyjne, w Lądzie i w Chalinie. Organizujemy konkursy, wydajemy publikacje edukacyjne, bierzemy udział w wydarzeniach w terenie.
Działalność tej firmy w polskim języku migowym na nagraniu wideo.