Wykonanie planów ochrony Parków Krajobrazowych

W dniu 24 kwietnia 2020, podpisano umowę pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na realizację przedsięwzięcia pn.

„Wykonanie planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego”.

W ramach tego zadania zostanie wykonana m.in. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto przeanalizowana zostanie skuteczność dotychczasowych sposobów ochrony wraz z charakterystyką i oceną stanu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie planów ochrony pozwoli na określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu, wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów, a także wprowadzenie wytycznych w celu podniesienia ochrony tych szczególnie narażonych na czynniki antropogeniczne terenów.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 820 410.00 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie: Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo wynosi, 779 389.50 zł. Pozostałe środki pokryje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.