Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

Ochronę stanowiska pełnika europejskiego – rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową, rzadką i zagrożoną w skali całego kraju, jako jedynego miejsca występowania tego gatunku w PK Puszcza Zielonka. Pełnik europejski jest bardzo podatny na wypieranie z siedliska. Koszenie, zapobiegnie wkraczaniu gatunków ekspansywnych, uniemożliwiających jego rozwój i prowadzących do jego wyginięcia na stanowisku.

Rozmieszczenie na terenie PK Dolina Baryczy 50 sztuk skrzynek (budek) stanowiących schronienia dla nietoperzy. Umożliwi to uzupełnienie brakujących w drzewostanach gospodarczych naturalnych schronień (dziupli lub szczelin), których jest zbyt mało dla utrzymania populacji nietoperzy na terenie PK Dolina Baryczy. Będą one schronieniem dla kolonii rozrodczych oraz miejscem odbywania godów przez niektóre gatunki. Planowana jest także późniejsza kontrola ich zasiedlenia.

Obszar PK Dolina Baryczy stanowi ważne miejsce rozrodu i odbywania godów nietoperzy hibernujących w innych rejonach kraju i Europy. Na podstawie obrączkowania nietoperzy, stwierdzono w Kotlinie Milickiej osobniki odbywające hibernację w jaskiniach Wyżyny Wieluńskiej, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Czechach, we Włoszech czy Niemczech. Utrzymanie i poprawę warunków siedliskowych zagrożonych gatunków ptaków na wyspie Sitko (Jezioro Powidzkie). Działanie związane jest z gniazdowaniem w kolonii śmieszki, zagrożonej

Logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu