Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8986/U/400/1485/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 44 020,20 zł na realizację zadania pod nazwą: „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”.

Projekt zakłada uzupełnienie luk w dwóch ciągach zadrzewień śródpolnych w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Uzupełnienie istniejącego szpaleru oraz alei śródpolnej będzie skutkować poprawą pełnionej przez zadrzewania funkcji wiatrochronnej, wzbogaci różnorodność biologiczną tego fragmentu parku krajobrazowego poprzez wprowadzenie nowych rodzimych gatunków drzew oraz wzmocni funkcję biocenotyczną, fitomelioracyjną oraz krajobrazową i estetyczną. Utworzone zostaną tzw. wyspy środowiskowe, stanowiące często jedyne ostoje dla wielu gatunków roślin i zwierząt w intensywnie użytkowanym krajobrazie rolniczym. Uzupełnione zadrzewienia przydrożne pełnić będą również funkcję korytarzy ekologicznych. Docelowa struktura umożliwi migrację wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków chronionych oraz zagrożonych. Uzupełnienie luk w ciągach ekologicznych wzmocni także ich rolę adaptacyjną do zmian klimatycznych. Zwiększy możliwości migracji zwierząt chronionych oraz lichenoflory, co podniesie odporność genetyczną ich populacji i umożliwi kontynuację procesów dostosowania do zmian klimatu. Działania wpłyną także na kształtowanie lokalnego mikroklimatu (np. zwiększą wilgotność powietrza, obniżą jego temperaturę, przyczynią się także do absorbcji dwutlenku węgla i będą pełnić barierę biofiltracyjną, chroniąc tym samym zasoby wodne). Ich lokalizacja spowolni powierzchniowy spływ wody oraz ograniczy parowanie wody z przylegającego obszaru. Uzupełnienie zadrzewień pozwoli także na wzmocnienie bariery chroniącej gleby przed erozją wietrzną i wodną. Przyczyni się również do poprawy walorów krajobrazowych tego obszaru parku. Do nasadzeń zostaną wykorzystane rodzime gatunki drzew, wybrane spośród gatunków takich jak: lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon jawor, klon polny, klon pospolity, jarząb szwedzki, grusza polna, czereśnia ptasia, jabłoń domowa.

Termin realizacji do 30.11.2023 r.