Inwentaryzacja, wspieranie badań

Ważnym elementem działalności jest prowadzenie inwentaryzacji terenowej, obejmującej zarówno inwentaryzację stanowisk wybranych gatunków roślin i zwierząt, jak również monitorowanie terenu parków krajobrazowych pod kątem występowania wszelkich zagrożeń (nielegalne usuwanie drzew, krzewów, trzciny, przekształcanie brzegów jezior, nielegalne wysypiska śmieci itp.).

Ponadto pracownicy Zespołu Parków w miarę możliwości inwentaryzują również elementy infrastruktury turystycznej, a także interesujące obiekty dziedzictwa kulturowego (np. budynki mieszkalne o tradycyjnej architekturze). W trakcie prac terenowych przygotowywana jest dokumentacja zdjęciowa oraz prowadzone są pomiary przy wykorzystaniu technologii GPS, co umożliwia później aktualizację bazy danych Zespołu Parków, pracującej w środowisku GIS.

Uzupełnieniem materiałów zebranych przez pracowników Zespołu Parków są dane gromadzone dzięki współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci tej uczelni w trakcie cyklicznych praktyk odbywanych na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz Sierakowskiego Parku Krajobrazowego prowadzą pod nadzorem pracowników naukowych inwentaryzację fauny i flory wybranych fragmentów parków. Wyniki tych badań stanowią istotne uzupełnienie stanu wiedzy o walorach przyrodniczych i stanowią ważny element przyrodniczej bazy danych Zespołu Parków.