Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych.

W ramach projektu uzupełnione zostaną luki w trzech ciągach zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski.

Działania wykonane zostaną na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, w taki sposób aby istniejące zadrzewienia uzyskały formę pasów wiatrochronnych, alei oraz szpalerów.

Utworzone zostaną tzw. wyspy środowiskowe, stanowiące często jedyne ostoje dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Pełnić będą one również funkcję korytarzy ekologicznych. Docelowa struktura umożliwi migrację wielu gatunków roślin i zwierząt w tym gatunków chronionych oraz zagrożonych.

Uzupełnienie  luk w ciągach ekologicznych wzmocni także ich rolę adaptacyjną do zmian klimatycznych.

Park Krajobrazowy im. generała Dezyderego Chłapowskiego. W czterech różnych lokalizacjach pojawiło się 500 nowych drzew. Fot. M. Białek

Zwiększy możliwości migracji zwierząt chronionych oraz lichenoflory, co podniesie odporność genetyczną ich populacji i umożliwi kontynuację procesów dostosowania do zmian klimatu. 

Działania wpłyną także na kształtowanie lokalnego mikroklimatu (np. zwiększą wilgotność powietrza, obniżą jego temperaturę, przyczynią się także do absorbcji dwutlenku węgla i będą pełnić barierę biofiltracyjną chroniąc tym samym zasoby wodne). Ich lokalizacja spowolni powierzchniowy spływ wody oraz ograniczy parowanie wody z przylegającego obszaru.

Uzupełnienie zadrzewień pozwoli także na wzmocnienie bariery chroniącej gleby przed erozją wietrzną i wodną. Do nasadzeń zostaną wykorzystane rodzime gatunki drzew, między innymi takie jak: lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon jawor, klon polny, klon pospolity, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, grab pospolity, brzoza brodawkowata, jarząb zwyczajna, grusza polna, czereśnia ptasia, jabłoń domowa.

Nasadzenia obejmować będą również krzewy z takich gatunków jak, między innymi: szakłak pospolity, dziki bez czarny, róża dzika, trzmielina pospolita, śliwa tarnina, dereń świdwa, czeremcha zwyczajna.

Logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu