Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8986/U/400/1484/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 95 979,80 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych”

Projekt zakłada:

Koszenie stanowiska pełnika europejskiego – rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową, rzadką i zagrożoną w skali całego kraju, jako jedynego miejsca występowania tego gatunku w PK Puszcza Zielonka. Pełnik europejski jest bardzo podatny na wypieranie z siedliska. Koszenie zapobiegnie wkraczaniu gatunków ekspansywnych, uniemożliwiających jego rozwój i prowadzących do jego wyginięcia na stanowisku.

Utrzymanie oraz poprawę warunków siedliskowych chronionego i zagrożonego Lipiennika Loesela, realizowane poprzez usuwanie nalotu i podrostu drzew zarastających stanowisko tego gatunku oraz usuwanie wyciętej biomasy w Powidzkim Parku Krajobrazowym na terenie zarastającego torfowiska znajdującego się w granicach użytku ekologicznego “Jezioro Czarne”.

Czynną ochronę migrujących płazów w PK Dolina Baryczy. Na łącznej długości ok.1000 m planuje się utworzenie tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego przed wejściem płazów na jezdnię, znacznie ograniczając w ten sposób ich śmiertelność. Uchroni to przed zginięciem około 2000 osobników chronionych przedstawicieli batrachofauny.

4) Czynną ochronę rycyka w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, mającą na celu utrzymanie tego gatunku jako lęgowego w dolinie Warty. W przypadku niepodjęcia działań czynnej ochrony tego gatunku, przy zachowaniu obecnych trendów spadkowych, niemal pewne jest wymarcie gatunku w granicach kraju w ciągu zaledwie 15–20 najbliższych lat. W ramach realizacji działań ochronnych podjęte zostaną następujące czynności: wyszukiwanie i znakowanie gniazd, wybieranie jaj a następnie ich inkubacja, chów piskląt do momentu osiągnięcia zdolności lotu i wypuszczanie do środowiska przyrodniczego w dolinie środkowej Warty, stały monitoring w celu śledzenia losów poszczególnych lęgów.

Usuwanie trojeści amerykańskiej, która jest obcym geograficznie gatunkiem inwazyjnym stanowiącym zagrożenie dla rodzimej flory i fauny. Na terenie Polski gatunek występuje na stanowiskach rozproszonych jednak w rejonie PK Puszcza Zielonka odnotowuje się intensywny wzrost liczby i wielkości jego stanowisk. Podjęcie działań związanych z usuwaniem gatunku bezpośrednio wynika z konieczności osiągnięcia szczegółowych celów ochrony PK Puszcza Zielonka. Planuje się usunięcie co najmniej trzech dużych skupień będących źródłem rozprzestrzeniania się gatunku.

Usuwanie czebaczka amurskiego, uznawanego za najbardziej inwazyjny gatunek ryby w Europie. W środowisku rozprzestrzenia się wraz z materiałem zarybieniowym, wykorzystywanym głównie na stawach hodowlanych. Jego masowe występowanie jest ogromnym zagrożeniem dla rodzimej ichtiofauny, w tym chronionych gatunków występujących w Kamionce na terenie PK Dolina Kamionki, takich jak: minóg strumieniowy, śliz, piskorz, i koza. Wybraną metodą zwalczania będzie elektropołów – metoda najbezpieczniejsza dla ryb, po wyselekcjonowaniu gatunków inwazyjnych pozostałe gatunki zostają uwolnione bez uszczerbku dla zdrowia.

Termin realizacji do 30.11.2023 r.