Okładka wydawnictwa. Wymienione są tytuły artykułów i ich autorzy, widnieje napis

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2023

Wielu autorów

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Poznań 2023

Czasopismo „Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski” wydawane jest w sposób ciągły od 1993 r. i w 2023 r. obchodzi jubileusz 30 lat istnienia. Stanowi przykład promocji tematyki dotyczącej ochrony terenów przyrodniczo cennych, edukacji ekologicznej, kształtowania świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa. Szeroka problematyka podejmowana w „Biuletynie Parków Krajobrazowych Wielkopolski” sprawia, że jest ono platformą wymiany wiedzy i doświadczeń reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (głównie nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, geograficznych, prawnych) oraz licznych ośrodków badawczych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wielu z nich docenia charakter czasopisma, które jest otwarte na publikacje interdyscyplinarne, poddające analizie zjawiska nie tylko w skali makro, ale również na poziomie regionalnym i lokalnym. „Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski” mimo swej nazwy nie ogranicza się do regionu Wielkopolski, lecz prezentowane są w nim unikalne opracowania obejmujące wiedzę z zakresu ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa kulturowego „małych ojczyzn” i stymulowania zachowań społeczności lokalnych w kierunku ekologii w skali ponadregionalnej, krajowej oraz międzynarodowej. W ocenie członków komitetu redakcyjnego różnorodność problemów obszarów przyrodniczo cennych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, zasobów leśnych oraz ich wartości kulturowych powinna być szeroko upowszechniana. Obszary przyrodniczo cenne, prawnie chronione, stanowią jeden z ważnych wymiarów zrównoważonego rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego. Dlatego czasopismo kierowane jest do badaczy polityki lokalnej, lokalnych liderów, lokal- nych i regionalnych instytucji naukowych, oświatowych, dbających o zrównoważony rozwój przyrody, gospodarki i społeczności. Czasopismo służy tworzeniu i promo- cji wiedzy oraz informacji niezbędnej w podejmowaniu decyzji społeczno-gospo- darczych uwzględniających walory przyrody. Przyczynia się do kształtowania świa- domości ekologicznej mieszkańców społeczności wiejskich i miejskich. „Biuletyn” cieszy się dużym zainteresowaniem praktyków, wynikającym z możliwości rzeczywistego wykorzystania publikowanych w nim wyników i opracowań przez przedstawicieli licznych instytucji i organizacji, takich jak szkoły, nadleśnictwa, lokalne samorządy terytorialne, lokalne i regionalne stowarzyszenia oraz organizacje, lokalne grupy działania i wiele innych podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianej idei zrównoważonego rozwoju. W okresie 30 lat na łamach „Biuletynu” opublikowano 600 prac (artykułów, przyczynków i materiałów oraz recenzji). Autorami tych opracowań byli profesorowie zwyczajni, doktorzy habilitowani, osoby ze stopniem doktora oraz legitymujące się tytułem magistra. Drukowano również wyniki badań studenckich kół naukowych. Autorzy publikacji reprezentowali różne krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, m.in. Polską Akademię Nauk – oddziały w Poznaniu i we Wrocławiu; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i w Krakowie; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu; Politechnikę Koszalińską; Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu; Klasztor Dominikanów; Uniwersytet Atlanta w Stanach Zjednoczonych Ameryki. „Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski” od 30 lat jest jedynym ogólnopolskim rocznikiem poświęconym parkom krajobrazowym. Przedstawiona na łamach czasopisma problematyka dotyczyła i dotyczy m.in. problemów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zrównoważonego rozwoju, planowania przestrzennego, zagadnień prawnych w ochronie przyrody, problemów ekonomicznych, zarządczych i organizacyjnych parków krajobrazowych, świadomości ekologicznej, etyki w ochronie przyrody. Wersja drukowana i internetowa czasopisma jest nieodpłatnie rozpowszechniana przez autorów publikacji, pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podczas różnych wydarzeń i konferencji, w których biorą udział. Zespół redakcyjny zdaje sobie również sprawę, że w czasach dynamicz- nych zmian w środowisku informacyjnym bardzo istotna jest odpowiedzialność za słowo i świadomość siły jego społecznego oddziaływania. Dlatego w recenzowanych tekstach kwalifikowanych do publikacji na łamach naszego czasopisma zwracamy uwagę także na ten aspekt. Rozumiejąc wagę upowszechniania wyników badań naukowych w wymiarze międzynarodowym, autorów artykułów zobowiązujemy do zamieszczenia streszczenia w języku angielskim, aby dotrzeć również do obcojęzycznych interesariuszy otoczenia społecznego, gospodarczego i przyrodniczego. Jubileusz 30-lecia „Biuletynu Parków Krajobrazowych Wielkopolski” jest doskonałą okazją do podsumowania dorobku tego czasopisma. Osiągnięcia „Biuletynu” były i są możliwe dzięki szerokiej współpracy z gronem Autorów i Czytelników oraz dzięki przychylności ze strony wydawcy, to jest Zarządu i pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Za tę współpracę oraz przychylność należą się słowa uznania i podziękowania. Jan Sikora, Kazimierz Zimniewicz

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2022

Wielu autorów

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Poznań 2022

• JAN SIKORA – Pożary lasów w Polsce • KRZYSZTOF KASPRZAK, BEATA RASZKA – System obszarów chronionych województwa wielkopolskiego. Historia i współczesność • WOJCIECH RADECKI – Szlak turystyczny w parku krajobrazowym. Studium przypadku • ANNA WRZESIŃSKA, JACEK WRZESIŃSKI – Choroby w kościach zapisane • HANNA NAWROT, LESZEK WANAT – Lokalny park krajobrazowy – mit czy efekt coachingu natury i kultury? Przykład Lubasza • WŁODZIMIERZ KACZOCHA – Ojkofilia jako etyczna postawa ekologiczna. ISSN 1426–7756

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa w kolorach bordowym i musztardowym.

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2021

Zespół atutorów.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Bogucki

Poznań 2021

• JAN SIKORA – Ekonomiczne i społeczne aspekty zaśmiecania lasów w Polsce • WOJCIECH RADECKI – Usuwanie drzew i krzewów w parkach krajobrazowych • KORNELIA KNIOŁA – Audyt krajobrazowy – nowe narzędzie ochrony parków krajobrazowych "Nie istniejemy sami. Wszędzie i zawsze jesteśmy tylko cząstką krajobrazu, ale i on w nas trwa. To on właśnie kusi, aby uciec z miasta, z trudu równin w trudy gór, znad biurka do lasu, z powrotem w krajobraz." -Władysław Krygowski, "Góry mojego życia." Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2018

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Zimniewicza

Poznań 2018

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2009

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Zimniewicza

Poznań 2009

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2010

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Zimniewicza

Poznań 2010

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2011

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Zimniewicza

Poznań 2011

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...