Działalność

Działając na podstawie kompetencji przyznanych na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz statutu naszej jednostki Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wraz z podległą mu Służbą Parków Krajobrazowych realizuje szereg działań na rzecz ochrony i popularyzacji wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych w wielkopolskich parkach krajobrazowych.

Dwóch mężczyzn pracujących przy zdejmowaniu ładunku z przyczepy.

Działalność Zespołu Parków obejmuje prowadzenie spraw administracyjnych, prowadzenie badań naukowych oraz realizację przedsięwzięć z dziedziny czynnej ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

Realizacja licznych projektów Zespołu Parków nie byłaby możliwa bez nawiązywania szerokiej współpracy społecznej, samorządu regionalnego i samorządów lokalnych, instytucji naukowych, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców, dla których istotne jest zachowanie i popularyzacja walorów wielkopolskich parków krajobrazowych.

Zadania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynikają z zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz statutu.

Zespół Parków wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Celem działania Zespołu Parków jest zapewnienie kompleksowej ochrony terenów podległych parków krajobrazowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami  w zakresie ochrony przyrody i środowiska, planami ochrony parków oraz zasadami ekorozwoju.

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony terenów parków krajobrazowych, do zadań Dyrektora Zespołu Parków w szczególności należy:

ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;

organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;

wydawanie, z upoważnienia wojewody, decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przyrody;

współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;

składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

Do zadań Dyrektora Zespołu Parków należy również sprawowanie nadzoru nad obszarami chronionego krajobrazu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie  powierzonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

W celu realizacji powyższych zadań Marszałek Województwa Wielkopolskiego może upoważnić na piśmie Dyrektora  Zespołu Parków do wydawania z upoważnienia Marszałka stosownych postanowień, opinii i zaświadczeń.

Zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków wykonuje Służba Parków Krajobrazowych.

Do zadań Służby Parków Krajobrazowych należy:

inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów  i składników przyrody nieożywionej,

identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych  zagrożeń wewnętrznych i  zewnętrznych parków krajobrazowych oraz wnioskowanie  o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych,

gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych,

realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parków krajobrazowych,

informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których  znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,

prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych  i turystycznych parków krajobrazowych,

współpraca z samorządami, zarządcami obszarów podległych parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parków krajobrazowych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego może powierzyć Dyrektorowi Zespołu Parków wykonywanie innych zadań należących do kompetencji samorządu województwa po zapewnieniu środków z budżetu województwa wielkopolskiego.

Służba Parków Krajobrazowych może zostać upoważniona do dokonywania czynności kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne na podstawie odrębnych przepisów.