Działania administracyjne

Do najważniejszych działań o charakterze administracyjnym należy współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego, a także opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wśród pozostałych istotnych zagadnień wymienić należy między innymi opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów pozwoleń wodnoprawnych oraz wniosków o usunięcie drzew lub krzewów.

Ważną częścią działań administracyjnych jest przygotowywanie projektów uchwał sejmiku województwa dotyczących parków krajobrazowych Wielkopolski.