Konferencja naukowa z okazji jubileuszy 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

W ubiegłą środę (19.10.22) odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszy 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.  Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Uroczystość miała miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego i poruszała ważne zagadnienia z zakresu ochrony przyrody oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu.  

Konferencja podzielona była na 3 sesje referatowe:

  1. Walory kulturowe i historyczne elementy dziedzictwa i tożsamości parków krajobrazowych.
  2. Wybrane aspekty związane z ochroną czynną, gatunkową i siedliskową w krajobrazie rolniczym.
  3. Wyzwania związane z gospodarowaniem i zarządzaniem na terenie parków krajobrazowych.

Łącznie zostało wygłoszonych 11 referatów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytucji związanych z ochroną przyrody i turystyką, m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wyższej szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Majątku Rogalin, spółki Top Farms, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i  Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

W czasie konferencji mogliśmy dowiedzieć są o tym jak wyjątkowe i cenne są nasze parki. Rogaliński Park Krajobrazowy jest unikatowym obszarem w skali Europy, mekką artystów, historyków i ważnym punktem turystycznym w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji m. Poznania. Jest to obszar, przed którym stoi również wiele wyzwań, związanych chociażby z kanalizacją ruchu turystycznego i ochroną cennych gatunków, które nie występują nigdzie indziej w Polsce. Z kolei Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego to symbol historycznych zadrzewień śródpolnych, wprowadzonych na początku XIX wieku przez ówczesnego gospodarza tych ziem – generała Dezyderego Chłapowskiego. Tradycyjny krajobraz parku po dziś dzień stanowi przedmiot badań i dyskusji gremium naukowego, stawiany za europejski wzór racjonalnie prowadzonej gospodarki rolnej. Ów park jest dowodem na to, że odpowiednie gospodarowanie środowiskiem, może mieć korzystny wpływ na otaczającą nas przyrodę i stworzyć miejsce do życia wielu rzadkich gatunków.

Galeria: