Kierunek (zmieniający się) krajobraz: szkolenia dla zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności.

Projekt przewiduje przeprowadzenie serii szkoleń (terenowych, stacjonarnych/online w zależności od sytuacji epidemicznej) dotyczących negatywnych efektów zmian klimatu na wybrane komponenty bioróżnorodności na terenie województwa wielkopolskiego oraz sposobów im przeciwdziałania.

Celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wraz z propagowaniem działań na poziomie indywidualnym i/lub lokalnym wspierających adaptację ekosystemów do zmian klimatu. W ramach projektu planuje się przeszkolenie łącznie 225 osób z zagadnień związanych z ochroną dwóch ginących gatunków ptaków – rycyka i błotniaka łąkowego, ze szczególnym naciskiem na zmiany klimatyczne, siedliskowe i wynikające ze zmian w gospodarce rolnej, oraz z zakresie prowadzenia monitoringu i aktywnej ochrony.

Planowanym efektem jest stworzenie sieci wykwalifikowanych wolontariuszy biorących udział w monitoringu i aktywnej ochronie tych gatunków w Wielkopolsce (w przypadku błotniaka łąkowego – przy wsparciu przeszkolonych i przychylnych gatunkowi właścicieli gruntów rolnych). W ramach projektu planuje się także przeszkolenie 30 rolników/właścicieli gruntów, z zakresu adaptacji do zmian klimatu przez odtwarzanie zadrzewień i działania z zakresu małej retencji.

Szkolenie będą prowadzili praktycy z wieloletnią praktyką w tego typu działaniach. Planowanym celem jest promocja dobrych praktyk bezpośrednio wśród interesariuszy – gospodarzy gruntów. Elementem projektu będą także szkolenia skierowane do posiadaczy
domów z ogrodami (50 osób) z metod gospodarowania zielenią ogrodową w celu zwiększenia zdolności retencyjnych, zmniejszania efektu wyspy ciepła, a także zwiększenia jej atrakcyjności jako siedliska rozrodczego i żerowiska dla motyli. Planowanym celem jest
promocja dobrych praktyk bezpośrednio wśród interesariuszy – właścicieli ogrodów. Projekt przewiduje również przeprowadzenie otwartych szkoleń z zakresu ochrony cennych elementów bioróżnorodności i krajobrazu w kontekście zmian klimatu (200 osób).

Logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu