Okładka wydawnictwa. Wudać tu rysunki dzieci w otoczeniu drzew, drogi i pagórków.

W tajemniczym świecie przyrody – Scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - pracownicy

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Poznań 2020

Zadanie dofi nansowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”. Tytuł projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...