Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

W ramach projektu planuje się następujące działania: Ochronę stanowiska pełnika europejskiego – rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową, rzadką i zagrożoną w skali całego kraju, jako jedynego miejsca występowania tego gatunku w …

Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

W ramach projektu uzupełnione zostaną luki w trzech ciągach zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Działania wykonane zostaną na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, …

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i doposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie, wydanie drukiem i dystrybucję następujących publikacji dotyczących edukacji ekologicznej: kalendarz edukacyjny 2023 „Łąki malowane”, publikacja pokonkursowa „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Motyle wielkopolskich …

Kierunek (zmieniający się) krajobraz: szkolenia dla zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

Projekt przewiduje przeprowadzenie serii szkoleń (terenowych, stacjonarnych/online w zależności od sytuacji epidemicznej) dotyczących negatywnych efektów zmian klimatu na wybrane komponenty bioróżnorodności na terenie województwa wielkopolskiego oraz sposobów im przeciwdziałania. Celem …