Z wizytą w PK im. gen. D. Chłapowskiego

Wspólnie z Panią dr Agnieszką Klarzyńską z Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP w Poznaniu odwiedziliśmy teren Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Co najważniejsze, byli z nami studenci międzynarodowej grupy kształcącej się na poznańskiej uczelni w dziedzinie agronomii. W ramach zajęć z przedmiotu Biodiversity of agricultural ecosystems goście z Ghany, Indii, Kenii i Nigerii zapoznali się z rolą, jaką w agrocenozach Parku pełnią  pozaprodukcyjne składniki ekosystemów.

Rozmawialiśmy o zadrzewieniach, zbiorowiskach ziołoroślowych, zbiornikach wodnych różnej genezy, parkach przypałacowych, również o specyficznych obiektach antropogenicznego pochodzenia, takich jak np. gliniane budynki czy relikty wczesnośredniowiecznego osadnictwa z tego terenu. Oczywiście nie zabrakło opowieści o patronie Parku – Dezyderym Chłapowskim a to podczas wizyty w jego pałacu i w słynnych pasach zadrzewieniowych. 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy do odwiedzin w innych parkach krajobrazowych naszego regionu.