Aby wyświetlić menu, musisz posiadać zainstalowanego Adobe Flash Playera, którego możesz pobrać stąd.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego realizuje przedsięwzięcie pn. "Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski", dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl


Serwis korzysta z tzw. plików cookies. Zapoznaj się z Polityką prywatności
Szukaj


Mówi się, że miarą wielkości człowieka jest to, co stworzył. Być może dlatego ludzkość ciągle się doskonali tworząc coraz to bardziej wymyślne wynalazki, dzięki którym człowiek ma zapanować nad otaczającym go światem, kreując łatwiejsze i wygodniejsze życie. Niestety, prawdą jest też to, że rozwój cywilizacji zabija powoli to, co pozostało nam jeszcze z naturalnego piękna, w efekcie prowadzi do szybkiej degradacji środowiska.

Mimo zachwytu nad postępem w każdym minionym stuleciu nie brakowało i nie brakuje też amatorów pięknej przyrody. O szumiących lipach pisał Kochanowski, las o zachodzie słońca urzekł Staffa, a wieś i natura bliskie były zarówno romantykom jak i młodopolanom. Dziś ową tęsknotę za tym, co naturalne nazywamy modnie – ekologią. Ludzie XXI wieku znudzeni wielkimi aglomeracjami i całą męczącą cywilizacją coraz częściej uciekają do źródeł życia na Ziemi. Dla nich istnieją parki krajobrazowe …

Województwo Wielkopolskie zajmuje ok. 10% ogólnej powierzchni kraju, a zamieszkuje je około 3 700 000 ludzi. Po reformie administracyjnej kraju z 1999 roku obszar województwa został utworzony prawie w całości na bazie pięciu byłych województw (poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego). Przyrodniczo obszar ten zajmuje środkową część Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Cały teren położony jest stosunkowo nisko nad poziomem morza, lecz pewne jego fragmenty odstępują od tej reguły tworząc tereny o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Wielki wpływ na krajobraz naszego województwa wywarł lodowiec – szczególnie zlodowacenie bałtyckie. W wyniku oddziaływania tego zlodowacenia Wielkopolska została „rozdzielona” na dwie różniące się od siebie części. Południową, która charakteryzuje się małą ilością jezior i stonowanym krajobrazem oraz północną z wyraźnie zaznaczonymi dolinami i stromymi wzniesieniami, licznymi jeziorami tworząc zróżnicowany krajobraz. Przyroda w Wielkopolsce tworzona była nie tylko przez naturę, ale również przez człowieka, szczególnie daje się to zauważyć w pobliżu dużych miast i na terenach rolniczych.

Co roku w całym kraju zauważamy ciągły wzrost nowych inwestycji, intensywne użytkowanie ziemi, zwiększające się wykorzystywanie zasobów naturalnych, niekontrolowane zanieczyszczenia wody, powietrza i ziemi. Działania takie są bezpośrednią przyczyną szybkiego niszczenia otaczającego nas środowiska naturalnego.

W celu zminimalizowania skutków takiej działalności wprowadzono zapisy prawne, które dają możliwość ustanawiania różnej rangi form ochrony przyrody dla zachowania w niezmienionym stanie mało jeszcze zdegradowanych terenów. Zdawałoby się, że ilość i forma zależeć powinna przede wszystkim od warunków naturalnych środowiska, ale tak nie jest. Co najmniej równorzędny jak nie większy wpływ na liczbę nowo tworzonych form ochrony przyrody ma świadomość społeczeństwa, ilość możliwych do przeznaczenia na ten cel środków oraz wola kompetentnych do ich tworzenia organów. Nie łatwo jest zebrać razem te wszystkie czynniki, ale mimo to jak dotąd w Wielkopolsce udało się wiele w tym zakresie zrobić.

Już od lat siedemdziesiątych, w Wielkopolsce funkcjonuje idea tworzenia wielkoprzestrzennych obszarów chronionych, których głównym zadaniem jest zachowanie równowagi ekologicznej, ochrona krajobrazu i kształtowanie środowiska – dziś byśmy powiedzieli idea zrównoważonego rozwoju. Główne elementy tworzące ten system to parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000. W województwie wielkopolskim są dwa parki narodowe utworzony 16 kwietnia 1957 roku Wielkopolski Park Narodowy oraz fragment utworzonego 10 kwietnia 1990 roku Drawieńskiego Parku Narodowego. Ponadto na terenie województwa utworzono 13 parków krajobrazowych w tym 3 transgraniczne oraz szereg innych form ochrony. Głównym zadaniem wielkoprzestrzennych obszarów chronionych jest powstrzymywanie procesów degradacji środowiska, zachowanie równowagi ekologicznej na obszarach najbardziej cennych przyrodniczo, wykorzystywanie tych obszarów do badań naukowych i edukacji przyrodniczej społeczeństwa, zachowanie walorów rekreacyjno-przyrodniczych w celu zapewnienia społeczeństwu warunków do dobrego wypoczynku oraz gospodarowanie przyrodą na tych obszarach zgodnie z regułą zrównoważonego rozwoju.

Należy dodać, że w chwili obecnej wysycenie najważniejszymi rangą formami ochrony przyrody w Wielkopolsce jest nierównomierne i niewystarczające. Sytuacja ta jest powodem tego, że wiele obszarów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych nie doczekało się jeszcze objęcia przepisami ochronnymi adekwatnymi do ich rzeczywistych wartości. Przykładem tego może być obszar byłego województwa pilskiego, które, pomimo że dysponuje jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczym terenów w Wielkopolsce, posiada sieć ustawowych form ochrony przyrody o niskiej randze.

Regulacje ustawy o ochronie przyrody, które dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu znacznie sprecyzowały możliwość tworzenia na terenie Polski różnych form ochrony przyrody. W poszczególnych województwach ich ilość i forma jest dość zróżnicowana. W województwie wielkopolskim znaczące miejsce wśród nich zajmują parki krajobrazowe. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody w parku krajobrazowym jest dość szczególne, gdyż ochrona przyrody odbywa się równocześnie z gospodarczym użytkowaniem tego terenu. Ponadto ochroną na terenie parku poza walorami przyrodniczymi objęte są również walory historyczne i kulturowe, co sprawia, że ta forma ochrony przyrody jest wybitnie istotna dla zachowania jakże bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa Wielkopolski.

Parki krajobrazowe Wielkopolski:

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Dla ich ochrony w Wielkopolsce, został powołany Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Określa on zasady ochrony przyrody na terenie parków krajobrazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze kierunki działań realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w latach 1994-2013 to:

Działania administracyjne

 • Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych;
 • Opiniowanie planów realizacji inwestycji;
 • Opiniowanie wycinek drzew i krzewów;
 • Interwencje w sprawach nielegalnych wysypisk śmieci, samowoli budowlanych, nielegalnych prac ziemnych etc.

 

 

Kliknij na mapę, aby przeczytać szczegółowe informacje o parkach krajobrazowych Wielkopolski.
Kliknij na logotyp, aby pobrać broszurę o Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia -
najmłodszym parku krajobrazowym Wielkopolski (2009).

Edukacja
 • Konkursy ogólnopolskie
  • „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1996-2013 r.
 • Konkursy regionalne
  • „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski”;
  • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie "Moja Wielkopolska";
  • „Poznajemy ojcowiznę”;
  • Konkurs wiedzy o ochronie wody i jej znaczeniu dla środowiska”;
  • Międzyszkolny konkurs ekologiczny: „Ogród, las i łąki, zieleń nas otacza, kiedy ją szanujesz wiernie się odpłaca”;
  • Konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego”.
 • Konkursy lokalne
  • Konkurs wiedzy o parkach krajobrazowych Wielkopolski „Ja i przyroda” (Poznań, Kalisz, Leszno, Konin, Piła);
  • Konkurs „Sprzątanie Świata w mojej szkole” (Nadwarciański PK);
  • Konkurs o walorach przyrodniczych i kulturowych Nadwarciańskiego PK”;
  • „Gminny konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej” (PK Puszcza Zielonka);
  • „Konkurs wiedzy o Puszczy Zielonce”;
  • "Studencki Konkurs Fotograficzny Przyroda Chroniona i Uwieczniona";
  • Konkursy towarzyszące imprezom, rajdom i wycieczkom.
 • Rajdy rowerowe, wycieczki piesze i autokarowe propagujące walory parków krajobrazowych;
 • Realizacja w ramach „Zielonych Szkół” w OEP Chalin i OEP w Lądzie;
 • Prelekcje, wykłady, szkolenia o tematyce przyrodniczej oraz promujące parki krajobrazowe Wielkopolski w OEP Chalin i w szkołach;
 • Organizacja ogólnopolskich akcji „Sprzątanie Świata” na terenie parków krajobrazowych Wielkopolski;
 • Wystawy tematyczne.

Wydawnictwa

 • Książka „Ptaki Parków Krajobrazowych Wielkopolski” pod red. A. Winieckiego;
 • Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski pod red. K. Ziemniewicza;
 • Biuletyn „Wielkopolski Informator Przyrodniczy” (3 numery);
 • Przewodniki po ścieżkach edukacyjnych ;
 • Broszura "Ostoja przyrody 'Stawy Kiszkowskie'";
 • Broszura „Instrukcja tworzenia użytków ekologicznych i pomników przyrody”;
 • Foldery popularyzujące parki krajobrazowe Wielkopolski (12 folderów);
 • Folder popularyzujący Nadwarciański Park Krajobrazowy (wersja niemiecka);
 • Folder OEP Chalin (wersja polska, niemiecka, angielska);
 • Folder „Przyroda chroniona w województwie wielkopolskim”;
 • Folder „Ochrona środowiska w Wielkopolsce”;
 • Foldery edukacyjne: „Wypalanie traw jest niebezpieczne”, „Śmieci kontra przyroda”, „Co zrobić ze śmieciami”, Ptaki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego”, „Płomykówka”, Bocian biały”, Łabędź niemy”, „Łąki”, „Szuwary”, „Las”, „Drapieżniki”;
 • Materiały konferencyjne: „Metody aktywnej edukacji ekologicznej w Wielkopolsce”.
 • Filmy popularyzujące parki krajobrazowe Wielkopolski (13 filmów);
 • Wydawnictwa elektroniczne (CD, DVD): „OEP w Chalinie”; „Puszcza Zielonka”; „Poznajemy Nasze Drzewa”.

Inwestycje

 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (Sierakowski PK);
 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański PK);
 • Ścieżki edukacyjne – 3 w PK Puszcza Zielonka („Zbiorowiska roślinne wokół Jeziora Zielonka”, „Okolice Kiszkowa”, „Dziewicza Góra”; 1 w Lednickim PK);

Promocja

 • Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie
 • Międzynarodowe Targi Turystyczne w Katowicach
 • Targi POLAGRA
 • Targi POLEKO
 • Targi turystyczne TOUR-SALON
 • Wielkopolska Giełda Turystyczna i Agroturystyczna
 • Targi Edukacyjne (stoisko Eko Forum)

Badania naukowe, monitoring, czynna ochrona (poprzez współpracę z ośrodkami akademickimi i organizacjami pozarządowymi)

 • Współpraca w zakresie reintrodukcji popielicy w Sierakowskim PK;
 • Inwentaryzacja nietoperzy parków krajobrazowych, interwencje, działania ochronne (rozwieszanie skrzynek dla nietoperze w lasach);
 • Inwentaryzacja ptaków parków krajobrazowych, interwencje, działania ochronne (rozwieszanie budek lęgowych dla sów, budowa i zabezpieczania gniazd dla bocianów);
 • Monitoring populacji wybranych gatunków ptaków (m.in. bociana białego, rybitwy białowąsej i rybitwy białoskrzydłej, wąsatki);
 • Monitoring śmiertelności płazów na drogach parków krajobrazowych;
 • Inwentaryzacja ekosystemów parków krajobrazowych;
 • Obejmowanie dodatkową ochroną prawną ważnych obszarów i obiektów (użytki ekologiczne, pomniki przyrody);
 • Inwentaryzacja małej infrastruktury kulturowej;
 • Wpływ gospodarki ściekowej na zanieczyszczenia wód powierzchniowych w parkach krajobrazowych;
 • Formy oddziaływania człowieka na walory parków krajobrazowych (Sierakowski Park Krajobrazowy).

Nowe inicjatywy

 • Kontynuacja współpracy w ramach Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski.

Współpraca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Zakład Badania Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
 • Zespół Szkół Technicznych w Gospodarce Żywnościowej w Poznaniu
 • Szkoły podstawowe i gimnazja
 • Związek Międzygminny „Puszcze Zielonka”
 • Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny
 • Miejsko-gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
 • Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie
 • Starostwa powiatowe
 • Samorządy gminne
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu
 • Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu
 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Międzychodzie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwach w Poznaniu
 • Nadleśnictwa z terenu Wielkopolski
 • Muzeum Regionalne w Pyzdrach
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Osoby indywidualneWięcej informacji o parkach krajobrazowych w Polsce znajdziesz w kompendium wiedzy (uwaga: dokument ma charakter archiwalny, powstał w latach 2005/2006)
created by Studio Reklamy Gajzlerowicz